Oblicz transakcje opcji Delta

Im opcja znajduje się bliżej tego terminu, wrażliwość współczynnika delta rośnie. Cena opcji potrafi wzrosnąć wielokrotnie w krótkim okresie i niekoniecznie jedynie w związku z dużą zmianą ceny instrumentu bazowego. Jak widać z

Same opcje opisywane są za pomocą różnorakich charakterystyk, którymi są tytułowe współczynniki greckie. Poniższe opisy dotyczą opcji walutowych, ale wystarczy zamienić słowo "waluta" na dowolne inne aktywo, nie tracąc nic z wniosków. Przeczytaj także: Wycena opcji: vega, rho i "volatility" Pierwszym ze wskaźników jest delta.

Oblicz transakcje opcji Delta

Wskaźnik ten określa, o ile zmieni się cena opcji, jeżeli kurs waluty bazowej zmieni się o jednostkę. Delta pokazuje, z jaką siłą reaguje cena opcji na zmiany kursu waluty.

Obliczanie współczynników wrażliwości metodą ilorazu różnicowego Dla instrumentów pochodnych które, wycenia się za pomocą złożonych algorytmów numerycznych na przykład: stosując model dwumianowy, metodę symulacji Monte-Carlo, czy też rozwiązując numerycznie równanie Blacka-Scholesawspółczynniki wrażliwości można obliczać w sposób przybliżony za pomocą odpowiednich ilorazów różnicowych o ile te algorytmy wyceny nie dostarczają jednocześnie wartości tych współczynników. I tak, na przykład Iloraz różnicowy po prawej stronie

Delta instrumentu podstawowego jest równa jedności. W zależności Oblicz transakcje opcji Delta kursu waluty, delta opcji zakupu mieści się w przedziale 0;1a delta opcji sprzedaży w przedziale -1;0. Wynika to z faktu, że wzrost ceny instrumentu bazowego powoduje jednoczesny wzrost ceny opcji kupna i spadek ceny opcji sprzedaży.

Premia opcyjna Wystawca opcji musi zostać wynagrodzony za to, że sprzedaje komuś prawo do wykonania opcji. Wynagrodzenie wystawcy nazywa się premią opcyjną. Jest to kwota, jaką w momencie nabywania opcji płaci nabywca opcji. W przypadku gdy opcja nie zostanie wykonana opcja będzie OTMpremia stanowi zysk wystawcy i stratę nabywcy.

Wynika to z tego, iż niewielka zmiana kursu bazowego w tym miejscu może mieć bardzo duże znaczenie dla końcowej decyzji o wykonaniu opcji. Podobnie wygląda sytuacja w momencie, gdy zbliżamy się do terminu wygaśnięcia opcji.

Oblicz transakcje opcji Delta

Im opcja znajduje się bliżej tego terminu, wrażliwość współczynnika delta rośnie. Współczynnik delta zmienia się również w przypadku wzrostu zmienności na rynku walutowym. Konsekwencją tego będzie zmniejszenie się współczynnika delta.

Oblicz transakcje opcji Delta

Współczynnik delta odgrywa ważną rolę w procesie wyceny i konstrukcji strategii opcyjnych. Pokazuje on ilość waluty, jaką powinniśmy posiadać na jedną sprzedaną opcję, żeby móc skonstruować doskonałą strategię zabezpieczającą a więc strategię o zerowym ryzyku.

Oblicz transakcje opcji Delta

Na zbudowanie takiej strategii pozwala liniowa addytywność delty, co umożliwia wyliczenie delty portfela wielu opcji, poprzez sumę poszczególnych delt. Strategia taka polega na utrzymywaniu pozycji portfela tak, by jego delta była równa zeru.

Oblicz transakcje opcji Delta

Osiągnięcie takiego stanu rzeczy wymaga okresowych zmian w zajmowanej pozycji. Strategię taką można określić jako dynamiczną strategię zabezpieczającą. Delta wykorzystywana jest również do zabezpieczania portfela opcyjnego.

Zmienność implikowana Większość dynamicznych strategii z użyciem opcji opiera się na wykorzystaniu luki pomiędzy aktualną ceną instrumentu, a ceną wykonania opcji. Jednocześnie Gamma opcji musi być na tyle wysoka aby jej sprzedaż miała wystarczające szanse realizacji zysku w odniesieniu do przyjętego modelu wyceny. Na rynku finansowym bierze się pod uwagę czynnik, którego działanie w przypadku opcji ma ogromne znaczenie, a który to nie jest dokładnie opisany przez dostępne metody kalkulacji.

Stąd wniosek, że wystawca powinien posiadać w swoich aktywach połowę kwoty, na jaką zawarł transakcję opcyjną. Jeżeli delta danej opcji zmniejszy lub zwiększy się, wystawca może sprzedać lub dokupić dodatkową ilość waluty.

Oblicz transakcje opcji Delta

Przeczytaj także:.