Narzedzie rozwojowe strategii opcji, Strategia rozwoju rynku – Encyklopedia Zarządzania

Strategia rozwoju rynku jest zazwyczaj stosowana przez firmy małe. Oferta mimo iż kierowana do wszystkich segmentów rynku, jest lepiej zróżnicowana i odpowiednio dopasowana do preferencji i potrzeb każdego z segmentów M.

Narzedzie rozwojowe strategii opcji

Po więcej informacji, zapraszamy do kontaktu. Warunki uczestnictwa w seminarium Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem lub w terminie wskazanym w fakturze VAT lub w fakturze Narzedzie rozwojowe strategii opcji na konto: FIG Polska Sp.

Po zarejestrowaniu zgłoszenia, na adres e-mail osoby kontaktowej prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę proforma ze wskazanym terminem płatności.

Po otrzymaniu płatności wystawimy Państwu fakturę. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału! W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować fakturę o naliczone rabaty.

Narzedzie rozwojowe strategii opcji

Przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi. Uczestnik ma prawo do jednokrotnego przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

Narzedzie rozwojowe strategii opcji

Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.

Po więcej informacji, zapraszamy do kontaktu. Warunki uczestnictwa w seminarium Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia.

Cena za uczestnictwo w seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć na 7 dni przed rozpoczęciem, a także zmiany trenera lub miejsca zajęć. Organizator w sytuacji terminowego odwołania zajęć nie zwraca kosztów noclegów i zakupionych biletów.

Narzedzie rozwojowe strategii opcji

NIP:ul. Zapoznałem am się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji w seminarium i je akceptuję.

Narzedzie rozwojowe strategii opcji

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska Sp.

Podanie danych stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy.