Przyklad rachunku podatkowy Kanada

Ważne: W przypadku, gdy wynagrodzenie zagraniczne byłoby jedynym dochodem i podlegałoby rozliczeniu metodą wyłączenia z progresją, nie ma obowiązku składania zeznania, chyba, że podatnik będzie chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego, tzn. Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 23 września r. Philip Manger ds.

Przyklad rachunku podatkowy Kanada

ZFŚS Komentarz Podatkiem u źródła objęte są między innymi przychody z praw autorskich osiągnięte w Polsce przez podatników, którzy nie mają siedziby na terytorium Polski. W celu sprawdzenia czy mamy do czynienia z podatkiem u źródła, należy określić czym są prawa autorskie na gruncie polskiego obowiązku prawnego.

Przyklad rachunku podatkowy Kanada

Przedmiotem prawa autorskiego są między innymi utwory: - wyrażone znakami graficznymi literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe ; - plastyczne, fotograficzne czy audiowizualne w tym filmowe.

Twórca takiego utworu może udzielić upoważnienia licencji do korzystania z utworu w określony sposób na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania. Wynagrodzenie wypłacane kanadyjskiemu przedsiębiorcy podlega zatem opodatkowaniu w Polsce.

Przyklad rachunku podatkowy Kanada

Niemniej przepisy ustawy o CIT, formułujące zasady opodatkowania podatkiem u źródła stosuje się z uwzględnieniem odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W tym celu konieczne jest, aby nierezydent podmiot kanadyjski przedłożył certyfikat rezydencji, potwierdzający, że miejsce jego siedziby dla celów podatkowych znajduje się na terytorium Kanady.

Diana and Roma Vending Machine Kids Toy Story

Certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika.