Szwajcarska UE zbliza sie do wiazania systemow handlu emisja,

W efekcie, mamy… Zobacz więcej Bezpłatne webcasty KPMG 8 i 15 kwietnia Szanowni Państwo, zapraszamy do rejestracji i uczestniztwa w naszych webcastach. Hotel Metropol mieści się w centrum Warszawy. Usłyszymy wciągającą opowieść o wyczuciu rynku i nowatorskich pomysłach marketingowych, które sprawiły, że: niepozorny fryzjer z Sieradza stał się gwiazdą nożyczek, a francuskie sławy… Zobacz więcej 25 sierpnia W. Artykuł 36 Poprawki Poprawki do niniejszej Umowy, inne niż te, o których mowa w punkcie 3 Artykułu 27 i które zatwierdza Wspólny Komitet, będą przedkładane do zaakceptowania Państwom Stronom niniejszej Umowy i wejdą w życie, jeżeli zostaną zaakceptowane przez wszystkie Państwa Strony tej Umowy. Początkowo pracodawcy stanęli przed wyzwaniem zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych warunków pracy.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: - umowa powyższa została uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych, - została przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, - będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Szwajcarska UE zbliza sie do wiazania systemow handlu emisja

Dano w Warszawie dnia 12 lipca r. Państwa EFTA i Polska, uwzględniając potrzeby Polski zapewnienia przyspieszonego rozwoju jej gospodarki, będą stopniowo tworzyły w okresie przejściowym kończącym się 31 grudnia r.

Celem niniejszej Umowy, opartej na stosunkach handlowych istniejących pomiędzy gospodarkami o systemie rynkowym jest: a popieranie, poprzez rozszerzanie wzajemnej wymiany handlowej, harmonijnego rozwoju stosunków gospodarczych między Państwami EFTA i Polską i sprzyjanie w ten sposób rozwojowi gospodarczemu, poprawie warunków życia i pracy, wzrostowi wydajności i stabilizacji finansowej w Państwach EFTA i w Polsce; b zapewnienie uczciwych warunków konkurencji w handlu między Państwami Stronami niniejszej Umowy; c SFC Electronic Trading System się, poprzez znoszenie barier w handlu, do europejskiej integracji gospodarczej oraz harmonijnego rozwoju i rozszerzenia handlu światowego.

Artykuł 2 Zakres Umowa będzie stosowana do: a produktów wymienionych w Działach od 25 do 97 Zharmonizowanego Systemu, z wyjątkiem produktów wymienionych w Załączniku I; b produktów wymienionych w Protokole A z uwzględnieniem uzgodnień przewidzianych w tym Protokole; c ryb i innych produktów morskich zgodnie z Załącznikiem II; pochodzących z Państwa EFTA lub Polski.

Artykuł 3 Reguły pochodzenia oraz współpraca administracji celnych 1. Protokół B ustala reguły pochodzenia i metody współpracy administracyjnej. Państwa Strony niniejszej Umowy podejmą odpowiednie środki, włączając w to regularne przeglądy Wspólnego Komitetu i uzgodnienia odnośnie współpracy administracji, w celu zapewnienia skutecznego i harmonijnego stosowania postanowień Artykułów od 4 do 9, 14 i 23 Umowy oraz Protokołu B, zmniejszenia tak dalece, jak będzie to możliwe, wymagań formalnych dotyczących handlu oraz znalezienia wzajemnie korzystnych rozwiązań wszelkich trudności wynikających z zastosowania tych postanowień.

Artykuł 4 Cła importowe i opłaty o podobnych skutkach 1. Żadne nowe cła importowe lub opłaty o podobnych skutkach nie będą wprowadzane w handlu pomiędzy Państwami EFTA i Polską. Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy Państwa EFTA zniosą wszelkie cła importowe i inne opłaty o podobnych skutkach na towary pochodzące z Polski z wyjątkiem towarów wymienionych w Załączniku III, na które cła importowe i opłaty o podobnych skutkach będą znoszone stopniowo zgodnie z postanowieniami ustalonymi w tym Załączniku.

Polska będzie stopniowo znosiła w pięciu równych, rocznych ratach począwszy od 1 stycznia r. Artykuł 5 Stawki podstawowe 1. Dla każdego towaru podstawową stawką, w odniesieniu do której stosowane będą kolejne obniżki, ustalone w niniejszej Umowie, będzie stawka wynikająca z Klauzuli Największego Uprzywilejowania stosowana w dniu 29 lutego r.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: - umowa powyższa została uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych, - została przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, - będzie niezmiennie zachowywana. Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 12 lipca r. Państwa EFTA i Polska, uwzględniając potrzeby Polski zapewnienia przyspieszonego rozwoju jej gospodarki, będą stopniowo tworzyły w okresie przejściowym kończącym się 31 grudnia r. Celem niniejszej Umowy, opartej na stosunkach handlowych istniejących pomiędzy gospodarkami o systemie rynkowym jest: a popieranie, poprzez rozszerzanie wzajemnej wymiany handlowej, harmonijnego rozwoju stosunków gospodarczych między Państwami EFTA i Polską i sprzyjanie w ten sposób rozwojowi gospodarczemu, poprawie warunków życia i pracy, wzrostowi wydajności i stabilizacji finansowej w Państwach EFTA i w Polsce; b zapewnienie uczciwych warunków konkurencji w handlu między Państwami Stronami niniejszej Umowy; c przyczynienie się, poprzez znoszenie barier w handlu, do europejskiej integracji gospodarczej oraz harmonijnego rozwoju i rozszerzenia handlu światowego.

Jeżeli po wejściu w życie niniejszej Umowy wprowadzona będzie jakakolwiek obniżka stawek celnych na zasadzie erga omnes, a szczególnie wynikająca z uzgodnień taryfowych dokonanych w wyniku Wielostronnych Rokowań Handlowych prowadzonych w ramach Rundy Urugwajskiej, takie obniżone stawki z dniem ich wprowadzenia zastąpią stawki podstawowe, o których mowa w punkcie 1.

Obniżone stawki obliczone zgodnie z Artykułem 4 będą stosowane w zaokrągleniu do jednej dziesiątej, a cła specyficzne - do jednej setnej. Artykuł 6 Cła o charakterze fiskalnym 1. Postanowienia punktów od 1 do 3 Artykułu 4 będą stosowane również do ceł o charakterze fiskalnym, z wyjątkiem przypadków przedstawionych w Protokole C. Państwa Strony niniejszej Umowy mogą zastąpić cło o charakterze fiskalnym lub cło zawierające element fiskalny podatkiem wewnętrznym. Artykuł 7 Cła eksportowe i opłaty o podobnych skutkach 1.

Żadne nowe cła eksportowe lub inne opłaty o podobnych skutkach nie będą wprowadzane w handlu między Państwami EFTA i Polską. Państwa EFTA zniosą wszelkie cła eksportowe i inne opłaty o podobnych skutkach z wejściem w życie Umowy, z wyjątkiem przypadków przedstawionych w Załączniku VI. Polska będzie stopniowo znosiła wszelkie cła eksportowe i inne opłaty o podobnych skutkach.

Szwajcarska UE zbliza sie do wiazania systemow handlu emisja

Takie cła i opłaty zostaną zniesione najpóźniej 1 stycznia r. Artykuł 8 Ograniczenia ilościowe importu i inne środki o podobnych skutkach 1. Żadne nowe ograniczenia ilościowe importu oraz inne środki o podobnych skutkach nie zostaną wprowadzone w handlu między Państwami EFTA i Polską.

Ograniczenia ilościowe oraz inne środki o podobnych skutkach w imporcie do Państw EFTA zostaną zniesione z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy, z wyjątkiem przypadków przedstawionych w Załączniku VII. Ograniczenia ilościowe importu do Polski towarów pochodzących z Państw EFTA oraz inne środki o podobnych skutkach zostaną zniesione zgodnie z postanowieniami i harmonogramem przedstawionym w Załączniku VIII.

Artykuł 9 Ograniczenia ilościowe eksportu oraz inne środki o podobnych skutkach 1. Żadne nowe ograniczenia eksportu ani też inne środki o podobnych skutkach nie zostaną wprowadzone w handlu między Państwami EFTA i Polską. Ograniczenia ilościowe w eksporcie z Państw EFTA oraz inne środki o podobnych skutkach zostaną zniesione z dniem wejścia w życie Umowy, z wyjątkiem przypadków przedstawionych w Załączniku IX. Ograniczenia ilościowe w eksporcie z Polski oraz inne środki o podobnych skutkach zostaną zniesione z dniem wejścia w życie Umowy, z wyjątkiem przypadków przedstawionych w Załączniku X.

Artykuł 10 Ogólne wyjątki Niniejsza Umowa nie wyklucza stosowania zakazów lub ograniczeń importu, eksportu lub towarów w tranzycie w przypadkach uzasadnionych względami moralności publicznej, polityki społecznej lub bezpieczeństwa publicznego; ochrony zdrowia i życia ludzi, zwierząt i roślin oraz środowiska; ochrony dóbr kultury narodowej o wartości artystycznej, historycznej Opcja binarna 365 przeglad archeologicznej bądź ochrony własności intelektualnej lub przepisów dyskryminacji lub ukrytych ograniczeń w handlu między Szwajcarska UE zbliza sie do wiazania systemow handlu emisja Stronami niniejszej Umowy.

Artykuł 11 Monopole państwowe 1. Państwa Strony niniejszej Umowy zapewnią dostosowanie wszelkich monopoli państwowych o charakterze handlowym, zgodnie z postanowieniami ustalonymi w Protokole D, tak aby znieść jakąkolwiek dyskryminację między obywatelami oraz osobami prawnymi mającymi stałą siedzibę na terytorium Państwa EFTA i Polski dotyczącą warunków nabywania i sprzedawania towarów. Postanowienia niniejszego Artykułu będą stosować się do wszelkich instytucji, przy pomocy których kompetentne władze Państw Stron niniejszej Umowy, na mocy prawa lub w praktyce, bezpośrednio czy też pośrednio nadzorują, określają zasady bądź wpływają znacząco na import lub eksport pomiędzy Państwami Stronami niniejszej Umowy.

Postanowienia te będą stosowane tak samo do monopoli przekazanych przez Państwo innym podmiotom.

VII Sesja Rady Miejskiej w Starachowicach

Artykuł 12 Procedura informacyjna dotycząca projektowanych regulacji technicznych 1. Państwa EFTA i Polska będą powiadamiać się wzajemnie, na możliwie najwcześniejszym etapie i zgodnie z postanowieniami ustalonymi w Załączniku XI, o projektach regulacji technicznych lub poprawkach ich dotyczących, które zamierzają opublikować. Państwa Strony niniejszej Umowy dołożą starań, aby zastosować tę procedurę w ciągu dwóch lat od wejścia Umowy w życie.

Jeżeli okaże się to nie w pełni możliwe, Wspólny Komitet przedłuży ten termin. Artykuł 13 Handel produktami rolnymi 1. Państwa Strony niniejszej Umowy wyrażają gotowość popierania, w ramach wyznaczonych przez własną politykę rolną, harmonijnego rozwoju handlu produktami rolnymi, uwzględniając jego istotne znaczenie dla gospodarki Polski. Dla zrealizowania tego celu każde z Państw EFTA oraz Polska zawarły dwustronne porozumienia ustalające środki, które ułatwią handel produktami rolnymi.

Państwa Strony niniejszej Umowy będą stosować własne przepisy weterynaryjne, fitosanitarne i zdrowotne w sposób niedyskryminacyjny oraz nie będą wprowadzać żadnych nowych środków, które mogłyby w sposób nieuzasadniony utrudniać wymianę handlową.

Artykuł 14 Opodatkowanie wewnętrzne 1. Państwa Strony niniejszej Umowy powstrzymują się od stosowania jakichkolwiek środków lub praktyk o wewnętrznym charakterze fiskalnym, powodujących pośrednio lub bezpośrednio dyskryminację między produktami pochodzącymi z Państwa EFTA a podobnymi produktami pochodzącymi z Polski.

Aktualności firm

Produkty eksportowane na terytorium jednego z Państw Stron niniejszej Umowy nie mogą korzystać ze zwrotu podatków wewnętrznych w wielkościach przekraczających podatki bezpośrednio lub pośrednio na nie nakładane. Artykuł 15 Płatności 1. Płatności dotyczące wymiany towarowej między Państwem EFTA i Polską oraz transfery tych płatności na terytorium Państwa Strony niniejszej Umowy, na którym ma swoją siedzibę wierzyciel, będą wolne od jakichkolwiek ograniczeń.

Państwa Strony niniejszej Umowy powstrzymają się od wszelkich ograniczeń dewizowych i administracyjnych odnośnie udzielania, spłaty lub akceptacji kredytów krótko- i średnioterminowych przy transakcjach handlowych, w których uczestniczy osoba prawna lub fizyczna mająca siedzibę na terytorium danego Państwa.

Do czasu wprowadzenia pełnej wymienialności waluty polskiej w rozumieniu Artykułu VIII Umowy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Polska zastrzega sobie prawo zastosowania ograniczeń dewizowych dotyczących udzielania lub zaciągania kredytów krótko- i średnioterminowych w zakresie, w jakim są one dozwolone zgodnie ze statusem Polski w MFW, pod warunkiem, że takie ograniczenia będą stosowane w sposób niedyskryminacyjny odnośnie pochodzenia towarów i nie będą stosowane tylko w odniesieniu do określonych towarów lub rodzajów towarów.

Artykuł 16 Zamówienia publiczne 1. Państwa Strony niniejszej Umowy uważają efektywną liberalizację przetargów na realizację zamówień publicznych za pożądany i ważny cel niniejszej Umowy. Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy Państwa EFTA zapewnią polskim przedsiębiorstwom dostęp do procedur przetargowych na rynku każdego z nich, zgodnie z Umową o Zamówieniach Rządowych z 12 kwietnia r. Polska, uwzględniając problemy restrukturyzacji i rozwoju swojej gospodarki, stopniowo zapewni przedsiębiorstwom z Państw EFTA dostęp do procedur przetargowych odnośnie zamówień publicznych na tych samych zasadach.

Jak najszybciej Tworzyc opcje binarne. wejściu w życie niniejszej Umowy, Państwa Strony tej Umowy będą stopniowo rozszerzać i doskonalić zasady, warunki i praktykę uczestnictwa w kontraktach dotyczących publicznych zamówień, tak żeby zapewnić swobodny dostęp i przejrzystość oraz równe traktowanie potencjalnych dostawców z Państw Stron niniejszej Umowy.

Po okresie zmniejszającej się asymetrii we wzajemnych stosunkach na korzyść Polski zostanie ustalone, nie później niż do końca okresu przejściowego, pełne zrównoważenie praw i obowiązków między stronami niniejszej Umowy. Wspólny Komitet będzie wydawał zalecenia bądź będzie uzgadniał, w zależności od potrzeby, praktyczne sposoby takiego postępowania Szwajcarska UE zbliza sie do wiazania systemow handlu emisja inter alia zakres, harmonogram i zasady przetargów, jak i wyznaczanie podmiotów udzielających zamówień, takich jak władze publiczne, przedsiębiorstwa publiczne i prywatne, którym przyznano specjalne lub wyłączne uprawnienia.

Zainteresowane Państwa Strony będą dążyły do przystąpienia do stosownych Porozumień negocjowanych pod auspicjami Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu. Artykuł 17 Ochrona własności intelektualnej 1. Państwa Strony niniejszej Umowy udzielą i zapewnią na zasadach niedyskryminacyjnych ochronę Indeksowanie systemu handlowego rosyjskiego własności intelektualnej, łącznie ze środkami przeznaczonymi dla realizacji tych praw.

Ochrona ta będzie stopniowo doskonalona i przed 31 grudnia r. Państwa Strony niniejszej Umowy zgadzają się dostosować do najważniejszych standardów umów wielostronnych, wymienionych w Załączniku XII, przed 31 grudnia r. Dla celów niniejszej Umowy pojęcie "ochrona własności intelektualnej" obejmuje w szczególności ochronę prawa autorskiego, oprogramowania, baz danych i praw pokrewnych, ochronę znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, wzorów przemysłowych, patentów, topografii układów scalonych, jak również ochronę nie ujawnionych informacji o know-how.

Wszelkie korzyści, przywileje lub immunitety wynikające z: i dwustronnych umów wiążących Państwo Stronę niniejszej Umowy w momencie wejścia w życie tej Umowy, notyfikowanych pozostałym Państwom Stronom do 1 stycznia r. Państwa Strony niniejszej Umowy zapewnią w swoim wewnętrznym ustawodawstwie, że obowiązkowe licencjonowanie patentów będzie się odbywało na zasadach niewyłącznych i niedyskryminacyjnych oraz że będzie podlegało kompensacie współmiernej do wartości rynkowej licencji, patentu i przeglądu prawnego.

Zakres i czas obowiązywania takiej licencji, będzie wynikał z przesłanek jej przyznania. Licencje przyznane na zasadzie roboczej będą wykorzystywane tylko w zakresie niezbędnym do zaspokojenia potrzeb lokalnego rynku na rozsądnych warunkach handlowych.

Państwa Strony tej Umowy zapewnią, że procedury udzielania, rejestrowania lub utrzymania praw własności intelektualnej oraz procedury wprowadzania ich w życie będą uczciwe i sprawiedliwe.

Nie powinny one być zbędnie skomplikowane i kosztowne ani też pociągać za sobą nieuzasadnionych ograniczeń czasowych i bezzasadnych opóźnień.

Szwajcarska UE zbliza sie do wiazania systemow handlu emisja

Postanowienia dotyczące wprowadzania w życie winny zawierać w szczególności zakazy, odszkodowania odpowiednie dla zrekompensowania strat poniesionych przez właściciela praw, jak również środki doraźne, włączając środki inaudita altera parte. Artykuł 18 Reguły konkurencji dotyczące przedsiębiorstw 1. Następujące postępowanie jest niezgodne z właściwą realizacją Umowy, o ile może mieć negatywny wpływ na handel między Państwami EFTA i Polską: a wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, decyzje zrzeszeń przedsiębiorstw oraz uzgodnione praktyki między przedsiębiorstwami, których celem lub skutkiem działania jest zapobieganie, ograniczanie lub zniekształcanie konkurencji; b nadużywanie przez jedno lub więcej przedsiębiorstw dominującej pozycji na terytorium Państw Stron niniejszej Umowy jako całości lub na ich znacznej części.

Powyższe postanowienia będą także stosowane do działalności przedsiębiorstw publicznych lub przedsiębiorstw, którym Państwa Strony niniejszej Umowy przyznały specjalne lub wyłączne uprawnienia, o ile stosowanie tych postanowień nie przeszkadza, prawnie lub faktycznie, w wykonywaniu ich zadań publicznych.

Jeżeli Państwo Strona niniejszej Umowy uzna, iż konkretne postępowanie jest niezgodne z postanowieniami niniejszego Artykułu, może ono zastosować takie Jak zarabiac pieniadze i nam online Litwa, jakie uzna za konieczne dla przezwyciężenia trudności wynikających z takiego postępowania, zgodnie z warunkami i procedurą ustaloną w Artykule Artykuł 19 Pomoc państwa 1.

Wszelka pomoc udzielana w jakiejkolwiek formie przez Państwo Stronę niniejszej Umowy lub dzięki środkom państwowym, która zniekształca lub grozi zniekształceniem konkurencji poprzez faworyzowanie niektórych przedsiębiorstw lub produkcji niektórych Szwajcarska UE zbliza sie do wiazania systemow handlu emisja będzie niezgodna z właściwą realizacją niniejszej Umowy, o ile może mieć negatywny wpływ na handel pomiędzy Państwem EFTA a Polską.

Wszelkie praktyki niezgodne z punktem 1 powinny być oceniane na podstawie kryteriów ustalonych w Załączniku XIII. W celu stosowania postanowień punktu 1, do 31 grudnia r. Polska może udzielić pomocy publicznej o większej intensywności niż byłoby to tolerowane wobec Państw EFTA zgodnie z kryteriami ustalonymi w Załączniku XIII mając na względzie popieranie jej reform gospodarczych i rozwoju.

Wspólny Komitet, uwzględniając sytuację gospodarczą Polski, może podjąć decyzję o przedłużeniu stosowania tego postanowienia. Państwa Strony niniejszej Umowy zapewnią przejrzystość stosowania środków pomocy publicznej poprzez wymianę informacji zgodnie z ustaleniami zawartymi w Załączniku XIV.

Wspólny Komitet przyjmie niezbędne zasady dla realizacji tego punktu w ciągu roku od wejścia w życie niniejszej Umowy. Jeżeli Państwo Strona niniejszej Umowy uzna, że konkretne postępowanie jest niezgodne z punktem 1, może ono zastosować odpowiednie środki zgodnie z warunkami i procedurą ustaloną w Artykule Artykuł 20 Dumping Jeżeli Państwo EFTA stwierdzi, że w handlu z Polską ma miejsce dumping w rozumieniu Artykułu VI Układu Szwajcarska UE zbliza sie do wiazania systemow handlu emisja w sprawie taryf celnych i handlu, lub jeżeli Polska stwierdzi, że w jej handlu z Państwem EFTA ma miejsce dumping w tym samym rozumieniu, mogą one podjąć odpowiednie kroki przeciwko takim praktykom, zgodnie z porozumieniem dotyczącym stosowania Artykułu VI Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu, a także zgodnie z procedurą ustaloną w Artykule Artykuł 21 Nadzwyczajne środki dotyczące importu niektórych produktów Jeżeli jakikolwiek produkt jest importowany w tak zwiększonej ilości i na takich warunkach, że powoduje to lub grozi spowodowaniem: a poważnej szkody krajowym producentom podobnych lub bezpośrednio konkurencyjnych produktów na terytorium jednego z Państw Stron niniejszej Umowy, lub b poważnych zakłóceń w jakimkolwiek sektorze gospodarki lub trudności mogących wywołać poważne pogorszenie sytuacji gospodarczej regionu, zainteresowane Państwo Strona niniejszej Umowy może podjąć stosowne środki, zgodnie z warunkami procedury ustalonej w Artykule Artykuł 22 Dostosowanie strukturalne 1.

Środki wyjątkowe o ograniczonym czasie obowiązywania wyłączające postanowienia Artykułu 4 mogą być zastosowane przez Polskę w postaci podwyższonych stawek celnych.

Aktualności firm - Swiss Chamber Poland

Środki te mogą dotyczyć jedynie nowo powstających przemysłów, niektórych sektorów podlegających restrukturyzacji lub napotykających na poważne trudności, a szczególnie gdy takie trudności stwarzają poważne problemy społeczne. Środki te będą stosowane przez okres nie przekraczający pięciu lat, chyba że Wspólny Komitet wyrazi zgodę na dłuższy okres.

Ich stosowanie powinno zakończyć Szwajcarska UE zbliza sie do wiazania systemow handlu emisja nie później niż z wygaśnięciem okresu przejściowego. Środki te nie mogą być zastosowane w odniesieniu do danego produktu, jeżeli upłynęły ponad trzy lata od zniesienia wszystkich ceł i ograniczeń ilościowych, opłat lub innych środków o podobnych skutkach dotyczących tego produktu.

Polska będzie informować Wspólny Komitet o wszelkich wyjątkowych środkach, jakie zamierza zastosować, a na wniosek Państw EFTA przed ich wprowadzeniem przeprowadzone będą we Wspólnym Komitecie konsultacje na temat takich środków i sektorów, w jakich mają one być zastosowane. Podejmując takie środki Polska przedstawi Wspólnemu Komitetowi program znoszenia ceł wprowadzonych na mocy niniejszego Artykułu. Program taki powinien zakładać stopniową eliminację tych ceł w równych ratach rocznych, rozpoczynającą się nie później niż po dwóch latach od ich wprowadzenia.

Wspólny Komitet może podjąć decyzję o innym programie.

Szwajcarska UE zbliza sie do wiazania systemow handlu emisja

Artykuł 23 Reeksport i poważne braki W przypadku, gdy stosowanie postanowień Artykułu 7 i 9 prowadzi do: a reeksportu do państwa trzeciego, w stosunku do którego eksportujące Państwo Strona niniejszej Umowy utrzymuje na dany produkt ograniczenia ilościowe eksportu, cła eksportowe lub inne środki i opłaty o podobnych skutkach; lub b poważnego braku lub zagrożenia nim produktu istotnego dla eksportującego Państwa Strony niniejszej Umowy; i gdy powyższe sytuacje powodują lub mogą spowodować poważne trudności dla strony eksportującej.