Platforma strategiczna handlowa

Jednoczesna popularyzacja Internetu sprzyja zwiększeniu efektywności w zakresie komunikacji z dostawcami. Jakich dodatkowych informacji potrzebowałbyś w procesie decyzyjnym?

Wiele przedsiębiorstw było postawione przed problemem redukcji kosztów w celu zachowania płynności finansowej oraz zapobieganiu negatywnym skutkom kryzysu.

Jak CIO może zwiększyć efektywność operacyjną poprzez digitalizację zakupów? - Profitia Warszawa

To właśnie w takich warunkach zarządy firm zwróciły uwagę na funkcję zakupu jako źródła generowania oszczędności, które w prostej linii wpływają na wyniki finansowe.

Z pozoru proste zadanie wymagało jednakże know-how oraz kompetencji biznesowych jeżeli miało być zrealizowane z sukcesem.

Platforma strategiczna handlowa

Przede wszystkim zwrócono uwagę, priorytety zakupów w kontekście realizowanego procesu zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Ważnym zagadnieniem stała się efektywność ekonomiczna realizowanych projektów zakupowych realizowana poprzez poszukiwanie oszczędności zarówno powiązanych z cenami, ale także kosztami obsługi procesu zakupowego. Głównym wyzwaniem stało się selektywne podejście do realizacji zakupów, które w praktyce pozwoliło odpowiedzieć na pytanie w jakim stopniu należy  budować relację z dostawcami,  a w jakim koncentrować się głównie na cenach.

Podejście tradycyjne zapewniło wprawdzie stabilny proces zaopatrzenia, ograniczyło ryzyko związane z ciągłością produkcji, ale jednocześnie często zamykało firmę na nowych dostawców.

 • Zakupy – nowe spojrzenie | Logintrade S.A
 • Strategie handlu
 • 7 strategii handlowych inwestorów odnoszących sukcesy
 • Opcja Handling H1B.
 • Carrefour nawiązuje partnerstwo strategiczne z platformą internetowej sprzedaży prywatnej Showroomprivé Konrad Kaszuba Napisz wiadomość strona główna platformy Showroomprive Francuski detalista ogłosił podpisaniu umowy strategicznego partnerstwa z firmą Showroomprivé, drugą co do wielkości w Europie platformą sprzedaży prywatnej — specjalizującą się w sprzedaży odzieży wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
 • Platformy Zakupowe | NTT DATA Business Solutions
 • Od wielu lat skutecznie usprawniamy dla naszych Klientów procesy i organizacje zakupowe generując wymierne oszczędności.

Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim z uprawianej polityki w zaopatrzeniu, która koncentrowała się na identyfikacji oraz ograniczaniu ryzyka w łańcuchu dostaw. Współpraca z zamkniętą grupą sprawdzonych dostawców w sposób oczywisty takie ryzyko ogranicza i w  takim podejściu oczywiście nie ma nic złego przy założeniu selektywnego podejścia do zarządzania kategorią zakupową, co sprowadza się do pytania gdzie jest wartość dodana z takiego podejścia, a w jakich Transakcja z badan strategii nie jest ono skuteczne.

Od marketingu do zakupów Pierwszy raz na powyższe zagadnienie zwrócił uwagę Kraljic prezentując w roku artykuł zawierają opis macierzy, która pozwalała na segmentację kategorii zakupowych, a także dostawców oraz technik i narzędzi wykorzystywanych do realizacji zakupów. Kraljic swoją koncepcję zaczerpnął z marketingu, który od dłuższego czasu wykorzystuje wiele narzędzi służących do segmentacji klientów w celu dostosowania produktu oraz komunikacji z rynkiem do konkretnych profilów klienta.

Główna zasada związana ze stosowaniem macierzy portfelowych powiązana Platforma strategiczna handlowa z selektywnym działaniem. Produkty strategiczne oraz wąskie gardła to typowe kategorie w których relacje z dostawcami odgrywają dużą rolę z punktu widzenia efektywnego biznesu.

Platforma strategiczna handlowa

W takim przypadku bieżąca współpraca z dostawcą, jakość produktów, serwis oraz pozostałe wartości dodane decydują o sukcesie. Rola funkcji zakupowej sprowadza się w istocie do przeprowadzenia działań, które śmiało możemy określić negocjacjami relacyjnymi.

Platforma strategiczna handlowa

Proces komunikacji w projekcie zakupowym powinien być partnerski. Istotne jest również zaangażowanie klienta wewnętrznego w celu budowania wartości już na etapie prowadzenia rozmów handlowych. Jednakże lewa strona macierzy Kraljica wymaga stosowania zupełnie innego rodzaju narzędzi oraz technik, a przede wszystkim innych kompetencji. Brak lub niewielkie ryzyka, a także zwykle wysoki stopień standaryzacji pozwala na stosowanie negocjacji poprzetargowych lub aukcji elektronicznych, które skupiają się na konkurencji na rynku dostawcy oraz mają na celu osiągnięcie założonych warunków zakupu.

Między innymi nowoczesne narzędzia elektronizujące proces zakupów, takie jak  platforma zakupowa sprzyjają osiąganiu tak rozumianych warunków.

 • Platforma zakupowa: E-aukcja wśród dostawców strategicznych | Logintrade S.A
 • Rezerwuj strategie handlowe.
 • Wyjasnienie wyboru binarnego
 • Platforma zakupowa: E-aukcja wśród dostawców strategicznych Konkurencja E-aukcje w zakupach B2B stanowią od wielu lat narzędzie wsparcia stanowiące alternatywę lub uzupełnienie tradycyjnych negocjacji.
 • Wiele przedsiębiorstw było postawione przed problemem redukcji kosztów w celu zachowania płynności finansowej oraz zapobieganiu negatywnym skutkom kryzysu.

Zakupy i klienci Wykorzystanie filozofii marketingu w zakupach sprowadza się również do uwzględnienia również klientów wewnętrznych oraz kluczowych interesariuszy czego przykładem jest poniższa tabela: Jak można zauważyć efektywna realizacja funkcji zakupów wymaga współpracy na poziomie strategicznym oraz taktycznym z wieloma kluczowymi funkcjami w organizacji.

Platforma zakupowa usprawnia taką współpracę. Zakupy jako funkcja serwisowa powinna koncentrować się na zapewnieniu pożądanej z punktu widzenia klienta wewnętrznego wartości.

Platforma strategiczna handlowa

Problemem w praktycznej implementacji powyższych Platforma strategiczna handlowa jest występowania naturalnej sprzeczności celów, co w szczególności dotyczy funkcji finansowej, logistycznej oraz produkcyjnej. Poszukiwanie kompromisów pomiędzy różnymi potrzebami wymaga jednakże na przedsiębiorstwach znalezienia rozwiązań optymalnych z punktu widzenia całego biznesu, a docelowo klienta finalnego. Kluczowa dla całego procesu zakupowego jest bardzo dobra komunikacja z klientami oraz interesariuszami, co w szczególności dotyczy identyfikacji potrzeb biznesowych rozumianych m.

Zakupy czy sprzedaż?

Złożone Platforma strategiczna handlowa zakupowe w sposób oczywisty wymagają zaangażowania osób reprezentujących również inne funkcje przedsiębiorstwa. Strategia i taktyka Punktem wyjścia w dyskusji na temat zakupów strategicznych jest zdefiniowanie tego, czym takie zakupy są. Z jednej strony możemy przyjąć, że chodzi o realizację zakupów kluczowych z punktu widzenia przedsiębiorstwa, możemy również odnieść się do macierzy Kraljicia uwzględniając ryzyku dostaw oraz wpływ na wynik finansowy lub uwzględnić na jakim szczeblu w organizacji takie działania są realizowane.

Ciekawym punktem odniesienie wydaje się być również nawiązanie do definicji zarządzania strategicznego zarządzania strategicznego rozumianego jako proces informacyjno-decyzyjny koncentrujący na najważniejszych problemach przedsiębiorstwa.

W takim wypadku zakupy strategiczne to przede wszystkim strategia zakupowa u podstaw której leżą analizy w tymże obszarze.

Cyfrowa transformacja procesów zakupowych

Kompetencje kupca Inne priorytety logistyki oraz zakupów skutkują potrzebą opracowanie zupełnie różnych modeli pożądanych kompetencji na tych dwóch różnych stanowiska. Oczywiście część kompetencji będzie się pokrywać jak chociażby zdolności organizacyjne oraz umiejętności analityczne, jednakże warto pamiętać, że kupiec to przede wszystkim człowiek od komunikacji z rynkiem odpowiadający za zwykle wymierny wynik, co skutkuje pożądaną opcją na wyniki.

Takie podejście jest m. Ambitne podejście do realizacji celów, pewna skłonność do ryzyka, wiedza na temat psychologii zachowań, znajomość nie tylko technik negocjacyjnych oraz kategorii zakupowych, ale także technik sprzedażowych i marketingowych wykorzystywanych przez dostawców stanowić będzie podstawę sukcesu.

Zarabianie pieniędzy Dochodząc do sedna nowoczesne podejście do zakupu zmienia sposób myślenia o tym procesie z typowego zaopatrzenia na poszukiwanie możliwości zarabiania pieniędzy poprzez poszukiwanie oszczędności.

 1. Wartosc opcji
 2. Spotkałem się z Prezesem średniej firmy produkcyjnej.
 3. W przypadku resellerów — małych sklepów internetowych opartych na modelu B2C — tego typu rozwiązania mogą powodować większe koszty uzyskania przychodów, nieatrakcyjną strategię cenową, walkę z konkurencją, skomplikowaną logistykę czy wyższe koszty utrzymania klienta.

Oczywiście tego typu działania są nie tylko zorientowane na prowadzenie twardych negocjacji z dostawcami, ale bazują z jednej strony na segmentacji kategorii, a z drugiej na wykorzystaniu dźwigni oszczędności w odniesieniu do kategorii w których relacje z dostawcami nie mają dużego znaczenia oraz tych w których te relacje determinują efektywną współpracę z partnerami biznesowymi.

Przykładem tego typu działań może być optymalizacja wymagań nie tylko produktowych, ale także zapisów umownych oraz innych wartości dostarczanych przez dostawców. Wspomniane już wcześniej negocjacje relacyjne z uwzględnieniem opcji win and win stanowią podstawę realizacji zakupów opartych o relację. Z drugiej strony otwarcie się na rynki w Platforma strategiczna handlowa obarczonych niskim ryzykiem przy jednoczesnej standaryzacji produktów może skutkować efektywnym zarabianiem pieniędzy w zakupach zwanym częściej generowaniem oszczędności.

Oczywiście pozostaje jeszcze wątek dotyczący wyliczenia takich oszczędności, nie tylko w Platforma strategiczna handlowa cen, ale także w rozumieniu analizy wartości, TCO, a także w przełożeni na wynik całego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem strony przychodowej. On-line Sprawna komunikacja z rynkiem wymaga wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. W ciągu lat powstał Google, Facebook, eBay, Allegro.

Wariant I vs Wariant II

Rozwinęła się koncepcję e-commerce, co ułatwiło zakupy w segmencie B2C. Niewiele jednak zmieniło się pod tym względem w zakupach biznesowych, za wyjątkiem wykorzystania e-maila. Po roku na świecie zaczęły rozwijać się horyzontalne oraz wertykalne marketplace, które służą do komunikacji pomiędzy kupującymi oraz sprzedającymi również w segmencie B2B.

Powstały również prywatne rynki elektroniczne oraz zaawansowane oprogramowanie wspomagające proces komunikacji z dostawcami. Dało to możliwość wielu przedsiębiorstwom stworzenia okna na świat przy obustronnych korzyściach. Jednocześnie proces stał się prostszy, bardziej przejrzysty oraz szybszy.

Oczywiście u podstaw tego typu narzędzi dalej pozostają strategiczne analizy kategorii, które Platforma strategiczna handlowa na uzyskanie odpowiedzi w jakim stopniu narzędzia elektroniczne mogą być wykorzystane przy danej specyfice przedsiębiorstwa.

Podsumowanie Zakupy w ostatnich latach przeszły stosunkowo Platforma strategiczna handlowa przemianę, czego jednym z powodów może być większe zainteresowanie menedżerów ze względu na potrzebę orientacji na koszty przedsiębiorstwa.

Platforma strategiczna handlowa

Z funkcji zintegrowanej z logistyką zakupy stały się samodzielną funkcją, której podstawę stanowi obecnie również psychologia oraz marketing. Jednocześnie wzrosło zarządzanie nie tylko realizacją działań operacyjnych, ale także podejmowania decyzji strategicznych na bazie zaawansowanych analiz rynkowych. Jednoczesna popularyzacja Internetu sprzyja zwiększeniu efektywności w zakresie komunikacji z dostawcami.

Platforma strategiczna handlowa

Z działu zaopatrzenia zakupy stają się strukturami przynoszącymi realne wartości dla przedsiębiorstwa w wielu sytuacjach pozwalające na przeliczenia na pieniądze. Dokąd to zmierza? Z całą pewności do wyodrębniania i wzmacniania struktur zakupowych, wyższych kompetencji, lepszych decyzji i jeszcze większego wpływu zakupów na wynik przedsiębiorstwa. Dodaj komentarz Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Empire Earth 2 - strategia RTS poprzez wieki GAMEPLAY/PORADNIK