Opcje dla strategii operacyjnej globalnej.

Takie analizy często są uzupełniane wycenami, modelowaniem finansowym, czy opiniami o finansowych warunkach transakcji, szczególnie w sytuacji publicznego wezwania do sprzedaży akcji spółki, której analiza dotyczy. Strategia ta polega na określeniu, w jaki sposób dana funkcja ma być realizowane, by sprzyjała uzyskaniu pożądanej przewagi konkurencyjnej, oraz na koordynacji danej funkcji z innymi funkcjami. Z uwagi na znaczące koszty i nakłady towarzyszące tak ważnym decyzjom, przedsiębiorstwa planują je z reguły z odpowiednim wyprzedzeniem, często poprzedzając je szczegółową analizą dostępnych opcji strategicznych. Takie działanie pozwala wytyczyć "błękitny ocean", w którym istnieje możliwość wyznaczenia miejsca dla strategii przedsiębiorstwa. Strategia na poziomie przedsiębiorstwa kształtowana przez naczelne kierownictwo, które nadzoruje działania organizacji zajmującej się więcej niż jednym rodzajem działalności gospodarczej.

Firmy rodzinne i usługi dla MŚP Planowanie strategiczne jest niezwykle istotnym elementem prowadzenia z sukcesem działalności gospodarczej w długiej perspektywie.

Opcje dla strategii operacyjnej globalnej

Reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa — zarówno w skali mikro, jak i makro — stale wymaga wprowadzania zmian. Zależnie od charakteru zmian, ich skali i natury, efekty mogą pojawić się w krótko, średnio lub długoterminowym horyzoncie czasowym. Z uwagi na znaczące koszty i nakłady towarzyszące tak ważnym decyzjom, przedsiębiorstwa planują je z reguły z odpowiednim wyprzedzeniem, często poprzedzając je szczegółową analizą dostępnych opcji strategicznych.

Opcje dla strategii operacyjnej globalnej

Celem procesu przeglądu opcji strategicznych jest zatem rozpoznanie aktualnych, dostępnych możliwości realizacji długoterminowej strategii przedsiębiorstwa w celu maksymalizacji jego wartości. Zespół KPMG sporządza analizy opcji strategicznych opartych na maksymalizacji wartości dla właścicieli w związku z rozważanymi akwizycjami, tworzeniem spółek joint-venture, nowymi inwestycjami wspierającymi rozwój organiczny, czy też decyzjami o sprzedaży udziałów.

Takie analizy często są uzupełniane wycenami, modelowaniem finansowym, czy opiniami o finansowych warunkach transakcji, szczególnie w sytuacji publicznego wezwania do sprzedaży akcji spółki, której analiza dotyczy.

Opcje dla strategii operacyjnej globalnej

W ramach przeglądu opcji strategicznych wspólnie z klientem analizujemy możliwości rozwoju spółki i poprawy jej zdolności konkurencyjnych, w szczególności w zakresie dostępnych opcji w obszarach związanych zarówno z działalnością operacyjną, finansową, jak i inwestycyjną.

Bądź z nami w kontakcie.

Opcje dla strategii operacyjnej globalnej