Indyjska klasyfikacja handlu ITC zharmonizowany system HS.

Korzyścią z liberalizacji taryfowej może być natomiast tworzenie wizerunku WTO jako organizacji dbającej o środowisko przyrodnicze, w przeciwieństwie do GATT, nazywanej uszczypliwie przez organizacje pozarządowe -GATTzillą Strony ustanawiają transportowe procedury celne zezwalające na tranzyt towarów bez uiszczania opłat celnych ani innych opłat o skutku równoważnym, pod warunkiem dostarczenia odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z odpowiednimi przepisami regionalnego lub krajowego prawa celnego. Jedynie przyjęcie podejścia projektowego lub zintegrowanego zapewniłoby, że towary podwójnego przeznaczenia, zostaną użyte w celach prośrodowiskowych environmental end-use.

Strony nie wprowadzają żadnych nowych ceł ani podatków związanych z wywozem towarów na terytorium drugiej Strony, które przekraczają cła lub podatki nałożone na produkty podobne przeznaczone do sprzedaży wewnętrznej.

Niezależnie od ust. Takie podatki należy pobierać od ograniczonej liczby produktów i w ograniczonym czasie, a po 48 miesiącach Rada UPG dokonuje ich przeglądu w celu przedłużenia. Od wejścia w życie niniejszej Umowy wszelkie korzystniejsze traktowanie obejmujące podatki stosowane przez państwa partnerskie EAC w odniesieniu do dowolnego produktu przeznaczonego na wywóz do dowolnej znaczącej gospodarki handlowej lub związane z takimi podatkami przyznaje się produktowi podobnemu przeznaczonemu na terytorium UE.

W odniesieniu do towarów objętych niniejszą częścią UE przyznaje państwom partnerskim EAC wszelkie korzystniejsze traktowanie mające zastosowanie w wyniku zawarcia przez UE umowy o wolnym handlu ze stronami trzecimi po podpisaniu niniejszej Umowy. W odniesieniu do towarów objętych niniejszą częścią państwa partnerskie EAC przyznają UE wszelkie korzystniejsze traktowanie mające zastosowanie w wyniku zawarcia przez państwa partnerskie EAC umowy o wolnym handlu z dowolną znaczącą gospodarką handlową po podpisaniu niniejszej Umowy.

Jeśli UE jest w stanie wykazać, że otrzymuje traktowanie mniej korzystne niż traktowanie, jakie państwa partnerskie EAC przyznały dowolnej innej znaczącej gospodarce handlowej, Strony — w zakresie, w jakim jest to możliwe — przeprowadzają konsultacje i wspólnie podejmują decyzję o wykonaniu postanowień niniejszego ustępu, oddzielnie dla każdego przypadku.

Postanowienia niniejszej części nie zobowiązują Stron do wzajemnego rozszerzenia jakiegokolwiek preferencyjnego traktowania wynikającego z członkostwa jednej ze Stron w umowie o wolnym handlu ze stroną trzecią w dniu podpisania niniejszej Umowy.

Postanowień ust. Strony zgadzają się, że współpraca administracyjna jest niezbędna do wdrażania i kontroli preferencyjnego traktowania przyznanego na mocy niniejszej części, i podkreślają swoje zobowiązanie do zwalczania nieprawidłowości i nadużyć w sprawach celnych i związanych z cłami.

W przypadku gdy Strona stwierdziła na podstawie obiektywnych informacji brak współpracy Indyjska klasyfikacja handlu ITC zharmonizowany system HS lub nieprawidłowości bądź nadużycia, Strona ta może tymczasowo zawiesić odpowiednie traktowanie preferencyjne danego produktu lub produktów zgodnie z niniejszym artykułem. Do celów niniejszego artykułu brak współpracy administracyjnej oznacza między innymi: a powtarzające się przypadki niedopełnienia obowiązku weryfikacji statusu pochodzenia danego produktu lub produktów; b powtarzające się przypadki odmowy lub nieuzasadnionego opóźnienia w przeprowadzaniu późniejszych weryfikacji dowodów pochodzenia lub przekazywaniu ich wyników; c powtarzające się przypadki odmowy lub nieuzasadnionego opóźnienia w wydawaniu zezwolenia na przeprowadzenie w ramach współpracy administracyjnej misji służących weryfikacji autentyczności dokumentów lub prawidłowości informacji mających znaczenie dla przyznania danego traktowania preferencyjnego.

Stwierdzenie nieprawidłowości lub nadużyć może mieć miejsce między innymi, jeśli nastąpił gwałtowny, nieuzasadniony, wzrost wielkości przywozu towarów, przekraczający normalne możliwości Akcja CENA Opcje binarne i wywozowe drugiej Strony, w połączeniu z posiadaniem obiektywnych informacji dotyczących nieprawidłowości lub nadużyć.

Zastosowanie czasowego zawieszenia podlega następującym warunkom: a Strona, która na podstawie obiektywnych informacji stwierdziła brak współpracy administracyjnej lub nieprawidłowości lub nadużycia, bezzwłocznie powiadamia o tym Komitet Urzędników Wysokiego Szczebla, przekazując jednocześnie obiektywne informacje, oraz, w celu znalezienia rozwiązania zadowalającego obie Strony, rozpoczyna konsultacje w ramach Komitetu Urzędników Wysokiego Szczebla na podstawie wszelkich stosownych informacji i obiektywnych ustaleń.

Informację o tymczasowym zawieszeniu bezzwłocznie podaje się do wiadomości Rady UPG. W razie konieczności należy przedstawić wymagane świadectwa zezwolenia, świadectwa dla tych towarów w momencie rejestracji. Dokumenty te uznaje się za dowód danych zawartych w zgłoszeniu celnym: 1. Faktura handlowa w trzech egzemplarzach w języku angielskim z następującymi informacjami: nazwa i adres sprzedawcy i nabywcy, wskazanie numeru kodowego eksportera IEC importera indyjskiego.

Dokumenty przewozowe konosamenty lub lotnicze listy przewozowe. Świadectwa pochodzenia towarów niekorzystających z preferencji celnych, zasadniczo wymagane jedynie w odniesieniu do towarów podlegających środkom polityki handlowej w Indiach, takim jak środki antydumpingowe lub ochronne.

Są to głównie niektóre produkty chemiczne z działów HS 28 i 29 ceł oraz niektóre tworzywa sztuczne HS 39wyroby z gumy HS 40przędza i tekstylia HS oraz wyroby z żeliwa i stali HS 72, Ponadto wymagane jest świadectwo pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych. Lista opakowań. Inne świadectwa, takie jak świadectwa fitosanitarne, weterynaryjne, kontrolne. Czasowy wwóz towarów Towary targowe i wystawiennicze przeznaczone do czasowego wwozu do Indii mogą być zgłoszone w międzynarodowym dokumencie celnym zwanym karnetem A.

Procedura karnetu A. Warunkiem rejestracji w karnecie w Indiach jest zatwierdzenie lub sponsorowanie targów lub wystawy przez rząd lub organizację promocji handlu. Okres powrotnego wywozu wynosi sześć miesięcy od daty zgłoszenia. Od stycznia r. Okres powrotnego wywozu dla tych towarów wynosi dwa miesiące i może zostać przedłużony o dwa miesiące za zgodą administracji celnej.

Maszyny, narzędzia i wyposażenie objęte kodami celnymi HS 84, 85 i 90, które są czasowo przywożone na indyjski obszar celny w ramach realizacji umowy, mogą zostać zgłoszone jako stanowiące zabezpieczenie i objęte częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych.

  • W tym celu, zgodnie z prawami i zobowiązaniami Stron wynikającymi z WTO, Umowa przyczynia się do zacieśnienia stosunków handlowych i gospodarczych, wspiera nową dynamikę handlu pomiędzy Stronami poprzez stopniową, asymetryczną liberalizację handlu pomiędzy nimi oraz wzmacnia, rozszerza i pogłębia współpracę we wszystkich obszarach związanych z handlem i inwestycjami.
  • Sekret opcji binarnych
  • Placowka i cena akcji

Coroczna publikacja sprawozdania pozwoli na regularne monitorowanie postępów, jak również na odnotowanie, w jaki sposób rozwiązano kwestie priorytetowe. Sprawozdanie obejmie Umowę o wolnym handlu UE—Wietnam od momentu jej wejścia w życie.

Działania takie zostaną podjęte odpowiednio wcześnie w celu stosowania Umowy. Do działań tych należy rozporządzenie wykonawcze Komisji, które ma zostać przyjęte zgodnie z art. Oba te cele zostały w pełni osiągnięte: Umowa wykracza poza istniejące zobowiązania podjęte w ramach WTO w wielu obszarach, takich jak usługi, zamówienia, bariery pozataryfowe oraz ochrona praw własności intelektualnej, w tym oznaczeń geograficznych.

We wszystkich tych obszarach Wietnam zgodził się również przyjąć nowe zobowiązania, które znacznie wykraczają poza to, do czego zobowiązał się w innych umowach, w tym we wszechstronnym i progresywnym porozumieniu o partnerstwie transpacyficznym CPTPP.

TRIPS-plus ; 7 kompleksowy rozdział dotyczący handlu i zrównoważonego rozwoju, mający na celu zapewnienie, by handel wspierał prawa pracy, ochronę środowiska oraz rozwój społeczny, a także by propagował zrównoważoną gospodarkę leśną i zrównoważone zarządzanie zasobami rybnymi.

W kolejnych latach kwestie odnoszące się do środowiska były przedmiotem coraz liczniejszych dyskusji na międzynarodowych forach, zarówno środowiskowych, jak i handlowych.

Rozdział ten zawiera zobowiązania dotyczące skutecznego stosowania norm międzynarodowych oraz dotyczące wysiłków prowadzących do ratyfikacji szeregu konwencji międzynarodowych. Określa również, w jaki sposób partnerzy społeczni i społeczeństwo obywatelskie będą zaangażowani w jego wdrażanie i monitorowanie jego realizacji oraz 8 sprawne mechanizmy rozstrzygania sporów za pośrednictwem panelu arbitrażowego lub z pomocą mediatora.

Umowa o ochronie inwestycji UE—Wietnam zapewni wysoki poziom ochrony inwestycji, gwarantując jednocześnie UE i Wietnamowi prawa do stanowienia przepisów i realizacji uzasadnionych celów polityki publicznej, takich jak ochrona zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i środowiska.

Umowa zawiera wszystkie innowacje związane z nowym podejściem UE do ochrony inwestycji i mechanizmy ich egzekwowania, które nie występują w 21 istniejących dwustronnych umowach inwestycyjnych zawartych przez Wietnam i państwa członkowskie UE. Bardzo istotną cechą Umowy o ochronie inwestycji jest to, że zastępuje ona, a tym samym poprawia, 21 istniejących dwustronnych umów inwestycyjnych.

Zgodnie z celami zawartymi w wytycznych negocjacyjnych Komisja zadbała o to, by inwestorzy z UE i ich inwestycje w Wietnamie byli sprawiedliwie i równo traktowani i nie byli dyskryminowani w porównaniu z podobnymi inwestycjami wietnamskimi.

Cło i import towarów do Indii

Jednocześnie Umowa o ochronie inwestycji zapewnia inwestorom unijnym i ich inwestycjom w Wietnamie ochronę przed wywłaszczeniem, chyba że jest ono prowadzone w celach publicznych, zgodnie z odpowiednimi procedurami, w sposób niedyskryminujący i w zamian za szybką, odpowiednią i skuteczną rekompensatę według godziwej wartości rynkowej wywłaszczonej inwestycji.

Również zgodnie z wytycznymi negocjacyjnymi Umowa o ochronie inwestycji wynegocjowana przez Komisję będzie dawała inwestorom możliwość korzystania z nowoczesnego i zreformowanego mechanizmu rozstrzygania sporów dotyczących inwestycji.

System ten zapewnia przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony inwestycji i zmierza do zapewnienia równowagi między ochroną inwestorów w sposób przejrzysty a zagwarantowaniem państwu prawa do wprowadzania regulacji w celu realizacji celów polityki publicznej. Umowa ustanawia stały międzynarodowy i w pełni niezależny system rozstrzygania sporów, składający się ze stałego sądu pierwszej instancji i sądu apelacyjnego, które prowadzić będą postępowania dotyczące rozstrzygania sporów w sposób przejrzysty i bezstronny.

Komisja zdaje sobie sprawę, że ważne jest osiągnięcie równowagi między dalszymi działaniami zmierzającymi do reformy unijnej polityki inwestycyjnej a wątpliwościami państw członkowskich UE dotyczącymi ewentualnego wykonywania kompetencji dzielonych w tych kwestiach.

Energetyka

Z tego względu Komisja nie zaproponowała tymczasowego stosowania Umowy o ochronie inwestycji. Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają stosowania zróżnicowanych wewnętrznych opłat transportowych, które dotyczą wyłącznie działalności gospodarczej polegającej na używaniu środków transportu, a nie pochodzenia produktu.

  • Cło i import towarów do Indii - rynki zagraniczne
  • Artykuł  10 Reguły pochodzenia Dla celów niniejszego rozdziału "pochodzący" oznacza kwalifikujący się zgodnie z regułami pochodzenia, określonymi w protokole I.
  • Regulacja opcji binarnych Hongkongu
  • Modele handlowe Opcje Excel

Żadna ze Stron ani państwo CARIFORUM sygnatariusz nie ustanawia i nie utrzymuje wewnętrznych regulacji ilościowych dotyczących mieszania, przetwarzania lub wykorzystywania produktów w ustalonych ilościach lub proporcjach, co wymaga, bezpośrednio lub pośrednio, aby określona ilość lub proporcja produktu będącego przedmiotem regulacji musiała zostać dostarczona ze źródeł krajowych. Postanowienia niniejszego artykułu nie wykluczają wypłaty dotacji wyłącznie producentom krajowym, łącznie z wypłatami dla producentów krajowych, pochodzącymi z wpływów z podatków wewnętrznych lub opłat stosowanych zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, oraz subsydiami realizowanymi poprzez rządowe zakupy produktów krajowych.

Postanowień tego artykułu nie stosuje się do przepisów prawa, regulacji, procedur lub praktyk dotyczących zamówień publicznych, które podlegają wyłącznie postanowieniom rozdziału 3 tytułu IV. Artykuł  28 Subsydia wywozowe dla rolnictwa 1.

Opcje Handel Fidelity. Handel opcji binarnych legalne

Żadna ze Stron ani państwo CARIFORUM sygnatariusz nie może wprowadzić żadnego nowego programu subsydiów, który uzależniony jest od wyników osiąganych w wywozie, ani zwiększyć istniejących subsydiów tego rodzaju dla produktów rolnych przeznaczonych dla drugiej Strony 4.

W odniesieniu do wszelkich produktów określonych w ust.

Niniejszy artykuł stosuje się do produktów objętych załącznikiem I Porozumienia WTO w sprawie rolnictwa. Strony uzgadniają, że wzmocnią współpracę w tym obszarze, aby zapewnić, że odpowiednie przepisy prawne i procedury, a także zdolności administracyjne właściwych organów administracyjnych spełniają cele skutecznej kontroli i promowania ułatwień w handlu oraz wspierają rozwój i integrację regionalną państw CARIFORUM.

Strony uznają, że podczas wykonywania postanowień tego rozdziału nie mogą być w jakikolwiek sposób zagrożone uzasadnione cele polityki publicznej, w tym odnoszące się do bezpieczeństwa i zapobiegania nadużyciom. Artykuł  30 Współpraca w sprawach celnych i administracyjnych 1.

Program Automatyczny program handlowy wyboru binarnego Warianty IQ Strategia Martingale

Dla zapewnienia zgodności z postanowieniami niniejszego tytułu i aby skutecznie odpowiedzieć na cele wyznaczone w art. Strony udzielają sobie wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych zgodnie z postanowieniami protokołu II. Artykuł  31 Prawodawstwo celne i procedury 1.

WE i państwa CARIFORUM sygnatariusze uzgadniają, że ich odpowiednie przepisy i procedury handlowe i celne opierają się na międzynarodowych instrumentach i normach w dziedzinie ceł i handlu, włącznie z istotnymi elementami zmienionej konwencji z Kioto na temat uproszczenia i harmonizacji procedur celnych, Ramami standardów dla zabezpieczenia i uproszczenia handlu globalnego WCO, zbiorem danych WCO oraz Konwencją w sprawie Systemu Zharmonizowanego.

WE i państwa CARIFORUM sygnatariusze uzgadniają, że ich wzajemne przepisy i procedury handlowe i celne są oparte na następujących zasadach: a potrzeba ochrony i ułatwiania handlu poprzez egzekwowanie prawa i przestrzeganie wymogów prawnych oraz troska o zapewnienie dodatkowych ułatwień dla przedsiębiorstw handlowych ściśle przestrzegających przepisów; b potrzeba zapewnienia, by wymogi dla podmiotów gospodarczych były rozsądnym, niedyskryminacyjnym zabezpieczeniem przed nadużyciami finansowymi i nie prowadziły do stosowania zbyt surowych kar w przypadku niewielkiego naruszenia przepisów celnych lub wymogów proceduralnych; c potrzeba stosowania jednolitego dokumentu administracyjnego lub jego wersji elektronicznej, odpowiednio w WE oraz w CARIFORUM.

Opcje zapasow Indian Qualcomm Handel Wine System Beograd

Wspólny przegląd sytuacji zostanie przeprowadzony 3 lata po wejściu w życie niniejszej Umowy; d potrzeba stosowania nowoczesnych technik celnych, wraz z oceną ryzyka, uproszczonymi procedurami przywozu i wywozu, kontrolami następującymi po zwolnieniu towarów oraz Indyjska klasyfikacja handlu ITC zharmonizowany system HS procedurami dla upoważnionych przedsiębiorstw handlowych. Procedury powinny być przejrzyste, skuteczne i uproszczone w celu zmniejszenia kosztów i zwiększenia rentowności podmiotów gospodarczych; e przeciwdziałanie dyskryminacji pod względem wymogów i procedur stosowanych do przywozu, wywozu i tranzytu towarów, chociaż przyjmuje się, iż przesyłki mogą być różnie traktowane zgodnie z obiektywnymi kryteriami oceny ryzyka; f potrzeba przejrzystości.

W tym celu Strony oraz państwa CARIFORUM sygnatariusze zgadzają się wprowadzić system wiążących interpretacji w sprawach celnych, w szczególności w sprawie klasyfikacji taryfowej oraz reguł pochodzenia, zgodny z przepisami obowiązującymi w ich odpowiednim prawodawstwie; g potrzeba stopniowego rozwoju systemów, łącznie z systemami opartymi na technologii informacyjnej, aby ułatwić elektroniczną wymianę danych między przedsiębiorstwami handlowymi, administracjami celnymi oraz powiązanymi agencjami; h potrzeba ułatwienia przepływów tranzytowych; i przejrzyste i niedyskryminacyjne zasady licencjonowania pośredników celnych, a także brak wymogu obowiązkowego korzystania z usług niezależnych pośredników celnych; j potrzeba unikania obowiązku przeprowadzania inspekcji przedwysyłkowych lub podobnych kontroli, bez uszczerbku dla ich praw i obowiązków zgodnie z Porozumieniem WTO w sprawie inspekcji przedwysyłkowej.

Handlu i Rozwoju, mogą wyrazić zgodę na rezygnację z możliwości stosowania inspekcji przedwysyłkowych lub podobnych kontroli. Trudno jest jednak zdefiniować, czym jest technologia "rzeczywiście czysta", zwłaszcza jeśli uwzględnimy perspektywę długookresową. Warto też mieć na uwadze, że w zależności od poziomu rozwoju gospodarczego lub nasilenia problemów środowiskowych, różne towary przyjazne środowisku są traktowane priorytetowo w poszczególnych krajach.

W krajach rozwiniętych za przyjazne środowisku uznaje się przede wszystkim towary przemysłowe służące lub sprzyjające ochronie środowiska przyrodniczego 11szczególnie odnoszące się do efektywności energetycznej, energii odnawialnej czy redukcji emisji dwutlenku węgla. W krajach rozwijających się, zwłaszcza tych najsłabiej rozwiniętych, priorytetowo traktowane są inwestycje w gospodarkę odpadami i ściekami.

W krajach Ameryki Łacińskiej za przyjazne środowisku uznaje się również towary rolne wyprodukowane w sposób przyjazny dla środowiska. Różnice dotyczą nie tylko grup krajów. Przykładowo dla Kataru towarami przyjaznymi środowisku są systemy wytwarzania energii elektrycznej z gazu ziemnego i zaawansowane systemy do wytwarzania gazów, ale nie produkty energooszczędne.

Z kolei Brazylia za takie uznaje biopaliwa i technologie z nimi związane, czemu niechętna jest część krajów rozwiniętych.

Opcja przegladania gornego przegladu binarnego Opcja Handel Kya Hai

Można więc zauważyć, że towary uznane przez jedne kraje za kontrowersyjne lub pozornie banalne w innych mają istotne znaczenie. Czynnikiem spowalniającym rokowania są również różnice między członkami WTO w podejściu do liberalizacji handlu towarami przyjaznymi środowisku. W związku z przyjęciem podejścia opartego na liście towarów, przedmiotem ożywionych dyskusji stała się kwestia podwójnego zastosowania niektórych towarów. Międzynarodowe ustalenia w sprawie stawek celnych, jak również statystyki handlu międzynarodowego, są powszechnie określane dla sześciocyfrowych kodów Systemu Zharmonizowanego Harmonised System -HSa więc dla podpozycji.

Na tym poziomie agregacji znajdują się towary o wyraźnym przeznaczeniu prośrodowiskowym jak np.

Tworzenie list towarów przyjaznych środowisku zawierających towary o różnych zastosowaniach budzi sprzeciw przede wszystkim krajów rozwijających się, które wskazują, że liberalizacja całej podpozycji mogłaby doprowadzić do ułatwień w handlu towarami nieekologicznymi, a nawet szkodzącymi środowisku przyrodniczemu.

Ponadto wiele z nich sprzeciwia się obniżeniu ceł na produkty o podwójnym zastosowaniu z obawy przed jego negatywnym wpływem na ich przemysł krajowy.

Z kolei zwolennicy liberalizacji ceł obejmującej szeroką grupę produktów także podwójnego zastosowania, np. USA wskazują na niewielkie potencjalne korzyści dla środowiska płynące z liberalizacji ograniczonej do produktów wykorzystywanych wyłącznie do celów prośrodowiskowych. Konieczne jest zatem rozróżnienie towarów przyjaznych środowisku od pozostałych zaliczanych do tej samej podpozycji HS, np.

Podobne trudności odnoszą się do propozycji uwzględniania cyklu życia produktu, aby liberalizacja objęła towary rzeczywiście przyjazne środowisku. Jedynie przyjęcie podejścia projektowego lub zintegrowanego zapewniłoby, że towary podwójnego przeznaczenia, zostaną użyte w celach prośrodowiskowych environmental end-use.

Podstawą dyskusji nad wykazem towarów przyjaznych środowisku były początkowo listy opracowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD w r. Lista OECD powstała we współpracy z Eurostatem jako podstawa do prowadzenia analiz handlu i taryf celnych.

Zawiera ona podpozycje HS odpowiadające przyjętej przez te instytucje definicji, zgodnie z którą przemysł towarów i usług przyjaznych środowisku obejmuje działania prowadzące do wytworzenia towarów i usług służących: mierzeniu, zapobieganiu, ograniczaniu, minimalizowaniu lub korygowaniu szkód, powstających w środowisku wodnym, powietrzu i glebie, a także problemów związanych z odpadami, hałasem i ekosystemami.

Obejmuje zatem technologie bardziej przyjazne środowisku przyrodniczemu, towary i usługi zmniejszające ryzyko środowiskowe oraz minimalizujące skażenie i wykorzystanie zasobów Lista APEC miała inny charakter, powstała bowiem na podstawie wskazań krajów APEC, które dążyły do wzajemnej liberalizacji handlu towarami przyjaznymi środowisku. Była ona wynikiem decyzji politycznej i zawierała ograniczoną liczbę towarów przyjaznych środowisku 54 podpozycje HS łatwe do zidentyfikowania przez służby celnesłużących głównie zmniejszeniu szkód w środowisku przyrodniczym.

Nie znalazły się na niej np. Dyskutowano także propozycję Stanów Zjednoczonych, przewidującą stworzenie dwóch wykazów towarów prośrodowiskowych -podstawowego core i dodatkowego complementary. Na liście podstawowej znalazłyby się towary, co do których opinie były zgodne, że stanowią one towary przyjazne środowisku.

Szukaj w serwisie

Natomiast lista dodatkowa obejmowałaby towary, co do których nie udało się osiągnąć ostatecznego porozumienia, ale uznane zostały zasadniczo za istotne dla ochrony środowiska przyrodniczego, zapobiegania zanieczyszczeniom lub rekultywacji i zrównoważonego rozwoju.

Własne wykazy towarów przyjaznych środowisku zgłosiły też delegacje Japonii i Kataru przed konferencją ministerialną w Cancun we wrześniu r. Chiny zaproponowały utworzenie dwóch list towarów środowiskowych -"wspólnej" common i "rozwojowej" development. W listopadzie r. USA i UE zaproponowały przyspieszoną liberalizację handlu towarami i usługami związanymi z łagodzeniem zmian klimatu climate-friendlyw tym zerowe cła na 43 towary wskazane przez Bank Światowy Zaproponowały też dłuższe okresy przejściowe dla krajów rozwijających się i dobrowolność w przystąpieniu do liberalizacji przez kraje najsłabiej rozwinięte.